جلسه دوم از هشت گانه موفقیت فردی

جلسه دوم

0.5x

0.75x

1x

1.5x

2x

00/00 00/00
فایل صوتی