جلسه اول از عزت نفس و اعتماد به نفس

جلسه اول 

0.5x

0.75x

1x

1.5x

2x

00/00 00/00