نمونه سوال و بارمبندی دینی دوازدهم نهایی

1398/2/28

1745

در این صفحه شما میتوانید نمونه سوال امتحان نهایی دین و زندگی ( دینی ) دوازدهم را دانلود کنید . حل نمونه سوالات امتحانی از مهمترین اقدامات برای آمادگی هرچه بیشتر امتحانات نهایی می باشد . شما با حل و بررسی این مجموعه 23 دوره ای امتحانات نهایی به راحتی میتوانید تمامی سوالات آزمون را پیشبینی کنید چراکه سبک سوالات امتحان نهایی دینی خارج از این مجموعه سوالات نخواهد بود . 

درس دین و زندگی دوازدهم در دو بخش و 10 درس نوشته شده است . هماهنگونه که در فهرست هم مشخص است بخش اول دین و زندگی دوازدهم شامل 6 درس و بخش دوم شامل 4 درس می باشد . 

بارمبندی درس دین و زندگی دوازدهم ریاضی و تجربی در زیر آورده شده است تا درصورتی که نیاز به مدیریت مطالعه داشته باشید بتوانید حداکثر بهره وری را از زمان مطالعه خود بدست آوردید . درضمن کتاب درسی دین و زندگی دوازدهم به پیوست اضافه میشود . 


ads

دیدگاهتان را بنویسید