بخش های مشترک شیمی نظام جدید و نظام قدیم

1398/2/19

2329

در این صفحه شما بازدید کننده محترم سایت مهندس فرشاد معینی مشاور تحصیلی شیراز میتوانید مباحث مشترک بین دو نظام قدیم و جدید را بررسی نمایید . با توجه به مشترک بودن این مباحث در کنکور نظام قدیم و جدید احتمال طرح سوال از این مباحث خیلی بیشتر است لذا با بررسی این مباحث می توانید به تعداد زیادی از سوالات شیمی که در کنکور سال 98 مطرح میشود  پاسخ دهید . 


فصل 3 (سال 11 ) :

 شیمی آلی(اسیدها، الکلها و استرها) فصل 3 سال چهارم

فصل 1 (سال 12 ) :

اسید و باز (فصل 3 سال چهارم)

فصل 1 (سال 12 ):

الکتروشیمی (فصل 4 سال چهارم)

فصل 3 (سال 12) :

 1.  ترکیبات یونی و خواص ترکیبات یونی، مقایسه دمای ذوب ترکیبات یونی، فروپاشی شبکه (فصل 3 سال دوم)
 2. جامدات کووالانسی (الماس و گرانیت) فصل 5 سال دوم
 3.  جامدات مولکولی فصل 4 سال دوم

فصل 4 (سال 12)

 1. آلاینده ها فصل 1 سال چهارم
 2.  اصل لوشاتلیه، معادله هابر، مسایل ثابت تعادل فصل 2 سال چهارم

فصل 1 (شیمی 10 )، مشترک با:

 1. ساختار اتم (عدد اتمی، عدد جرمی)، ایزوتوپها و جرم اتمی میانگین، طیف، آرایش الکترونی، اعداد کوانتومی (فصل 1 سال دوم)
 2.  آشنایی با جدول تناوبی، تعیین گروه و دوره، تعداد الکترون لایه ظرفیت، هشتایی شدن (فصل 2 سال دوم)
 3. پیوند یونی و نامگذاری یونی (فصل 3 سال دوم)

فصل 2 (شیمی 10)

 1. موازنه کردن، قانون پایستگی، استوکیومتری (فصل 1 سال سوم)
 2.  نامگذاری ترکیبات یونی (فصل 3 سال دوم)
 3.  لوویس (فصل 4 سال دوم)

فصل 3 (شیمی 10)

 1. فصل 3 سال سوم
 2.  قطبی و ناقطبی، نیروهای بین مولکولی (فصل 4 سال دوم)

فصل 1 (شیمی 11)

 1.  آشنایی با جدول تناوبی، آشنایی با گرهها و دورهها، آشنایی با عناصر واسطه و آرایش الکترونی عناصر واسطه، شعاع اتمی در گروه ها و دوره ها (فصل 2 شیمی دوم)
 2.  استوکیومتری (فصل 1 سال سوم)
 3.  شیمی آلی (آلکان ها، آلکن ها، آلکین ها، سیکلو آلکان ها و ترکیبات آروماتیک )(فصل 5 شیمی دوم)

فصل 2 (شیمی 11)

 1.  ترمودینامیک (فصل 2 سال سوم)
 2. مسایل سینتیک (فصل 1 سال چهارم)

 

ads

دیدگاهتان را بنویسید