خودشناسی مقدماتی

رایگان

شناختن خود یعنی شناختن قدرت ها، ضعف ها، علایق و ترس ها، خواسته ها و آرزوها


عزت نفس و اعتماد به نفس

قیمت : 1,200,000 تومان

عزت نفس و اعتماد به نفس 

رهایی از تله های کودکی

مواجهه با آدم های سمی 

شوق پرواز

قیمت : 400,000 تومان

چگونه در 2 ماه به هر آنچه میخواهیم برسیم ؟

تغییر شخصیت و پارادایم شیفت قدم به قدم  

هشت گانه موفقیت فردی

رایگان

 دوره هشت گانه موفقیت فردی